Skip to main content

about

چی کونگ دانشی است با پنج هزار سال قدمت بر خواسته از کشور چین برای حفظ سلامتی و تندرستی و افزایش طول عمر که با فعال کردن انرژی چی در ناحیه تان تین و هدایت آن توسط ذهن به دیگر نقاط بدن با عث بالا رفتن قدرت ذهن شده و موفقیت انسان را در تمامی زمینه ها قطعی می کند.

با پرداختن به چی کونگ ،توانایی جسمی ،روحی و قدرت تمرکز هنرجویان افزایش پیدا کرده ،از تندرستی ،اعتماد به نفس و نشا ط برخوردار خواهند شد.