Skip to main content

motions_400

فرمهای خاصی در ((چی کونگ ))وجود دارد که مجموعه ای از حرکات کششی وقدرتی می باشند،که چنان اثر سودمندی برسلامتی و کیفیت زندگی شاگردان داردکه پا را فراتراز یک ورزش معمولی گذاشته، به این اصول یک منزلت وروح خاص می بخشد.